ព័ត៌មាន

វិធីលុប Facebook contacts ក្នុងcontacts Android

ការ Sync contacts សម្រាប់កម្មវិធី Facebook ទៅក្នុង contacts របស់លោកអ្នកវាមានប្រយោជន៏មួយចំនួន តែវាងាចអោយលោកអ្នកមានភាពស្មុកស្មាញជាមួយនិង contacts ក្នុងទូរសព្ទ័របស់លោកអ្នក។ដដូចនេះលោកអ្នកជាលុបវាចេញពី contacts របស់អ្នកបានដូចខាងក្រោមនេះ៖

ជាដំបូងលោកអ្នកត្រូវបើកម្មវិធី Facebook នៅក្នុងទូរសព្ទ័សិន

 

លោកអ្នកត្រូវចុចលើ menu នៅក្នុងកម្មវិធីបន្ទាប់មកវានិងចេញផ្ទាំងមួយដូចរូបខាងក្រោម

 

នៅត្រង់កន្លែងនេះលោកអ្នកអាចឃើញនូវ options ទាំងអស់ដោយត្រូវចុចលើប៊ូតុង Menu button ហើយចុចលើ Settings

 

Scroll មកខាងក្រោមនិងចុចលើ Sync Contacts.

 

ជ្រើសរើសយក “Remove Facebook” data បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង OK

 

នៅពេលនេះ Facebook  លោកអ្នកបាន updates និងពត៍មានដ៏ទៃទៀតដែលមានក្នុង Contacts ត្រូវបានលុបចោលក្នុងទូរសព្ទ័របស់លោកអ្នក។