ព័ត៌មាន

Apple iPhone 5 64GB បន្ថែមលើទំហំដែលមាន

          លោកអ្នកប្រាកដជាបានដឹងអំពីការបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការរបស់ Apple iPhone 5 ដែលមានការកែប្រែយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ជំនាន់ទី ៦ របស់ iPhone ។          ដែលថ្មីជាងនេះគឺការ​បង្ហាញ​ខ្លួនរបស់ iPhone 5 ទំហំ 64GB ដែលនឹងមានវត្តមាននៅលើទីផ្សារក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ខណៈកាលពីដំបូងមានតែត្រឹមទំហំ 32GB។ ដែលមានការ បន្ថែមទំហំផ្ទុកទិន្ ន័យដ៏ធំនេះ iPhone 5 64GB គឺបានរក្សាទុកនូវបច្ចេក វិទ្យាដដែលជាមួយប្រភេទ A6 Quad-core chipset និងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធដំណើរការ Apple iOS 6​ ៕