ព័ត៌មាន

វិធីងាយស្រួលក្នុងការផ្ទេររូបភាពក្នុង iPhones ទៅ Mac

លោកអ្នកតែងតែស្រលាញ់រូបភាព និង screenshots ជាច្រើនដែល​បាន​ថតជាមួយនិង iPhones ឬ iPad របស់អ្នក។ ​ដោយសារ​ហេតុនេះ
ហើយបានធ្វើឲ្យលោកអ្នករក្សាទុកវាជាមួយនឹងDropbox។ ការធ្វើតាម វិធីទាំងនេះ​មិនអាច​អោយ​លោកអ្នករក្សារូបភាពបានទាំងអស់នោះទេ។ តែនៅពេលនេះយើងនឹងយកវិធីដែលងាយស្រួលក្នុងការផ្ទេររូបភាពក្នុង iPhones ទៅ  Mac របស់លោកអ្នកតាម iCloud។ ការផ្ទេរទិន្ទ័យតាមរយះ iCloud នេះវាមានលក្ខណះពិសេសជាគេ ព្រោះវាអាចផ្ទេររូបភាព និង Screenshots បានទាំងអស់ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងទូរសព្ទ័ទៅ Mac របស់លោកអ្នក។
 
ដោយការអនុវត្តន៍ទាំងអស់អាចធ្វើទៅបានតម្រូវឲ្យលោកមាន account iCloud តែបើអ្នកមិនទាន់មានទេត្រូវ registered account ជាមុនសិន និងត្រូវបើក Photo Stream ។
វិធីបើក Photo Stream នៅលើ IOS និង Mac ដើម្បីបើក Photo Stream នៅលើ Mac របស់លោកអ្នក​ជាដំបូងចូលទៅ System Preference > iCloud និង Checked នៅក្នុងប្រអប់ Photo Stream។
 
ចំពោះការបើកនៅលើ iOS វិញលោកអ្នកអាចចូលទៅ Settings > Photos និងបើក ‘ON’ ប៊ូតុងនៅ PhotoStream។ 
 
ទីតាំង Folder របស់ Photo Stream នៅក្នុង Macនៅពេលដែល លោកអ្នកបានបើក Photo Stream នៅលើ IOS និង Mac ហើយនោះ iCloud វាធ្វើការ​ផ្ទេរឯសារនិងរូបភាពរបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ចាប់ពី ពេលនេះទៅ Photo Stream ​នៅលើ Mac របស់លោកអ្នកនិង Active mode ចំពោះគ្រប់​រូបភាព និង Screenshots ដែលបាន Saved ទាំងអស់នៅ​លើឧបករណ៏ iOS និងធ្វើការ sync ស្វ័យប្រវត្តិទៅ Mac របស់អ្នកដែលវានៅក្នុង folder  Hide មួយដើម្បីធ្វើការ 
Access file ទាំងនេះបាន​លោកអ្នកត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោមនេះ៖
1. លោកអ្នកត្រូវរំកិល Mouse ទៅលើ Dock ហើយចុច Option និងជ្រើសរើសយក ‘Go to Folder’ ។
 
នៅក្នុងប្រអប់ Search នេះលោកអ្នកត្រូវវា ~/Library/ រួចហើយ ចុចលើប៊ូតុង ‘Go’។
 
ពេលដែលចូលទៅក្នុង hidden Library folder ហើយត្រូវ​ចូលទៅក្នុង Application Support > iLifeAssetManagement > assets > sub នៅក្នុង Field លោកអ្នកត្រូវវាយ ‘png’ និងជ្រើសយក ‘Portable Network Graphic Image’ ។
 
នៅពេលនេះលោកអ្នកត្រូវចុចលើប៊ូតុង Save
 
នៅពេលលោកអ្នកត្រូវវាយឈ្មោះ folder ជា ‘Photo Stream’ និង‘screenshot’ហើយលោកអ្នកក៏អាចដាក់ឈ្មោះក្រៅពីនេះបាន ដែរ បន្ទាប់មក ‘Add To Sidebar’ ដោយត្រូវ check និង click ‘Save’ ដើម្បីរក្សាទុកវា។
 
នៅពេលនេះលោកអ្នកមានឈ្មោះ shortcut ‘PhotoStream’ នៅលើ sidebar ដូច្នេះរូបភាពរបស់លោកអ្នក ឬ screenshot ដែលមាន នៅក្នុង ឧបករណ៏ iOS  វាក៏មាននៅក្នុង Mac 
របស់អ្នកដែរ ។
ការតភ្ជាប់នេះបានរួចរាល់ហើយអាចលោកអ្នកងាយ​ស្រួល​​​​​ក្នុង​ការ screenshot និង ថតរូបជាមួយជា iPad ឬ iPhone  ហើយតភ្ជាប់រូបភាពទាំងអស់នេះជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រ Mac របស់លោកអ្នក៕