ព័ត៌មានពីក្រុមហ៊ុន Sony ពន្លឺរបស់កាមេរ៉ាទូស័ព្ទត្រូវបានធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀត

     ខ​ណះ​ពេលដែល​មានការ​ដាក់​បង្ហា​ញ​នៅ​មណ្ឌល  IFA 2013 បានចាប់ផ្តើម​ដំណើរការ តើ​នឹងមាន​អ្វី​កើត​ទ្បើង នៅពេលដែល​មានការ​បង្ហាញ​ពី​ការចង Berlin ?

      ពាក្យ​ច​ចាម​អារាម​ថ្មី​អំពី​ពន្លឺ​របស់​កាមេរ៉ា ជាមួយនឹង​រូបភាព​ដែល​ចាត់ទុកថា​អាច​ដំណើរការបាន​ជាមួយ Sony Alpha Rumors។

ដោយ​យោងតាម​របាយការណ៍​ថ្មី​មួយ​ស្ដីពី ពន្លឺ​របស់​កាមេរ៉ា​និង​ស្ថិតនៅ​លំដាប់ iOS  ឬ Android ឬ​ឧបករណ៍ Tablet ពី​សេស​ថ្មី

       អតិថិជន​បានដឹង​ពី​ព័ត៌មាន​របស់​កាមេរ៉ា​នេះ​ពី​ខែ​មុន​ដែរ ប៉ុន្តែ​រូបភាព​ជាច្រើន​ទៀត​ក៏​នឹង​ផ្តល់នូវ​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ទៀតផង​ដែរ ។

       ដោយហេតុនេះ ជាមួយ​ការផ្តល់ជូន​ថ្មី ក្រុមហ៊ុន Sony នឹង​ពង្រឹងគុណភាព​បន្ថែម​ទៅលើ​រូបភាព​របស់ DSLR របស់​ទូរស័ព្ទ ឬ​ឧបករណ៍ Tablet ។

        ប្រភព: Techrada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *