ព័ត៌មាន

ថ្មីអំពីហ្គេម ADM បង្ហាញពីរូបរាង

          ហ្គេមនេះមើលទៅដូចជារឿង James Bond ដែរ ក៏ប៉ុន្តែវាជាប្រភេទហ្គេមដែលបង្ហាញរូបភាពជាច្រើន ហើយការលេងក៏មិនចាំបាច់បង់ថ្លៃដែរ  ។

          ភាពខុសគ្នារវាងហ្គេមថ្មីនេះ នឹងហ្គេម Radeon ក៏ដូចជាហ្គេម Never Settle នឹងហ្គេម Never Settle Reloaded ដែលអ្នកលេងហ្គេមមិនបាច់ចំណាយថវិការ

          សម្រាប់បញ្ហាក្នុងការលេងហ្គេមនោះគឺអ្នកលេងមួយចំនួនមិនអាចចូលលេងហ្គេមបាន ដោយយោងតាមក្រុមហ៊ុនហ្គេម​ ADM និងក្រាហ្វិច  PR Robert Hallock ។

          ម្យាងវិញទៀតសំម្រាប់កម្មវិធីពិសេសរបស់ហ្គេមគឺ អ្នកលេងអាចជ្រើសរើសនូវហ្គេមដែលខ្លួនពេញចិត្ត ។

          ប្រភព :Techradar