តើក្រុមហ៊ុន HTC One Max អាចទទួលបានចំណូលមុនចុងឆ្នាំនេះរឺ?

​​​​     ទូរស័ព្ទ HTC One​ រូបរាងតូចទំហំ 4.7 អ៊ីង និងHTC One Mini នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទិស

ដៅថ្មី​ ដែលក្រុមហ៊ុន HTC One Max​នឹងធ្វើការបកស្រាយ ។

​​     មានពាក្យចចាមអារាមអំពីក្រុមហ៊ុន​ HTC One Max ដែលច្នៃទូរស័ព្ទ HTC T6 មិនទាន់បានសម្រេច ហើយសង្ឈឹមថានឹងបានបង្ហាញនៅខែកញ្ញាខាងមុខ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន HTC បានចេញមកធ្វើការបដិសេធ ។

       ប្រភព: Teachradar

តើក្រុមហ៊ុន HTC One Max អាចទទួលបានចំណូលមុនចុងឆ្នាំនេះរឺ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *