ព័ត៌មាន

ទូរស័ព្ទ DROID MAXX និង Ultra និងធ្វើការបង្ហាញនៅថ្ងៃទី 27 ខែសីហា

     មានព័ត៌មានមួយចំនួនពីអ្នកគាំទ្រដែលចង់បានទូរស័ព្ទ Verizon Motorola DROID​ MAXX ឬ DROID Ultra ស៊េរីថ្មី ។​ នៅពេលធ្វើការចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី20 ខែសីហានេះ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការកម្មង់ទិញនោះវាមិនអាចពន្យាពេលដល់ថ្ងៃទី​27 ខែសីហាទេ។

​​     ​​​​អ្នកនឹងមិនដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងនោះទេ ប្រសិនបើអ្នកមិនមើលព័ត៌មានដែលនិយាយពី MAXX​​ ឬព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 20 ខែសីហានេះ ។

​​     ប្រភព : Phone Arena