បញ្ហាថ្មីរបស់ Outlook

     អតិថិជនរបស់ Outlook មិនអាចដំណើរការអ៊ីម៉ែលរបស់ពួកគេបានទេ ដែលវាជាបញ្ហាចំបងបំផុត ។

     ផ្ទាំងនៅលើគេហទំព័រ Live.com បានបង្ហាញថា អ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយការភ្ជាប់ Email ហើយអ្នកមិនអាចធ្វើការមើលសាររបស់អ្នកបានទេ ។

     វាមិនអាចកំណត់ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ដែលទទួលផលប៉ះពាល់ពីបញ្ហានេះនៅឡើយទេ ។ កាលពីមុន អ្នកប្រើប្រាស់ក៏ធ្លាប់មានបញ្ហាជាមួយសេវាកម្មរបស់គេហទំព័រ Skydrive ផងដែរដោយយោងតាមគេហទំព័រ ZDNet ។

     ប្រភព :Teachradar

 

បញ្ហាថ្មីរបស់ Outlook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *