ក្រុមហ៊ុន Sumsung នឹងបង្កើតភាពងាយស្រួលថ្មី

​​     គ្រាន់តែចាប់ផ្តើមគិតគឺលំបាកទៅហើយ ជាពិសេសដូចជាការពិសោធន៍ទៅលើការបង្ហាញរបស់ Youm ដែលពុំមានលទ្ធផលអ្វីគួរឲ្យអស្ចារឡើយ ។

     ដូចនេះអ្នកពុំទទួលបានអ្វីទេឬ? ក្រុមហ៊ុន Sumsung នឹងដំណើរការបង្កើតមុខជំនួញថ្មីដែលពាក់ព័ន្ធ

នឹងប្រព័ន្ធបង្ហាញដែលមានភាពងាយស្រូលថ្មី ។ តំលៃស្តង់ដាដំបូងគឺ $10 000ហើយនឹងមានការប្រកាសតម្លៃជាលើកទីពីរទៀត ។

     អ្នកអាចពិចារណាបានជាមួយនឹង ការបង្ហាញបែបទំនើប ការរេចនា ផ្នែករឹង(Hardware)​ដ៏ពិសេស ដែលជាភាពជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មនេះ ។

     ប្រភព:Teachradar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *