ដំណើរស្វែងរកប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ត្រូរបានបន្ត

     ការចល័តប្រព័ន្ធដំណើរការរបស់ Google  នៅក្នុងទូរស័ព្ទត្រូវបានរាំងស្ទះ ប៉ុន្តែកម្មវិធី Android នៅតែបន្តដំណើរការលើទីផ្សារ 79ភាគរយដើម្បីចែករំលែកកម្មវិធីថ្មីបន្តទៀតក្នុងឆ្នាំ2013នេះ ។

    ពីមុនគេហទំព័ររបស់ Googleនៅក្នុងគណនេយ្យទូរស័ព្ទ អាចលក់ដាច់ចំនួន​64.2 ភាគរយកាលពីឆ្នាំមុន​ ដែលត្រូបានអះអាងដោយ គេហទំព័រGartner ។

    ប្រភព : Gartner

ដំណើរស្វែងរកប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android  ត្រូរបានបន្ត

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *