ក្រុមហ៊ុន HTC One Developer បង្កើតប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Andriod 4.3ថ្មី

     ទូរស័ព្ទ HTC ថ្មី​បានបង្ហាញ​ខ្លួន​ជាមួយ​ប្រព័ន្ធ​ដំណើរការ Andriod 4.2.2 ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​បង្កើត Andriod 4.1.2 មិនអាច​ដំណើការ​បាន ។ ក្រុមហ៊ុន Jeason Mackenzie បានដឹង​ពី​ដំណឹងថ្មីៗពី​ក្រុមហ៊ុន Wein និង​ក្រុមហ៊ុន HTC One Developer ដែល​នឹងធ្វើ​ការបង្ហាញ​ប្រព័ន្ធ​ដំណើរការ Andriod 4.3 ឈ្មោះ Jelly Bean នៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ។

“មាន​ហេតុផល​ជាច្រើន​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​អាច​មើលរំលង​ប្រព័ន្ធ​ដំណើរការ Andriod 4.2.2 ពី​ព្រោះតែ​ប្រព័ន្ធ​ដំណើរការ Andriod 4.3 ជា​កម្មវិធី​ថ្មី​ទើបនឹង​មកដល់ “ប្រសាសន៍​របស់លោក Mackenize ។

      ប្រភព :Teachradarក្រុមហ៊ុន HTC One Developer បង្កើតប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Andriod 4.3ថ្មី

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *