ទូរស័ព្ទ Ubuntu Edge បាត់បង់ចំណូល ប៉ុន្តែនៅតែតស៊ូរ

    ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Guardian  លោក Mark Shuttleworth បាននិយាយថា​លោកនឹងមិនអនុញ្ញាត ឲ្យរឿងបន្តិចបន្តួចរីករាលដាលដែលនាំឲ្យមានការបរាជ័យនោះទេ ។​ ក្រុមហ៊ុននេះបាន សង្ឃឹមថា”អ្នកបណ្តាក់ទុននឹងចំណាយយ៉ាងហោចណាស់ $ 20m ដើម្បីទទួលបានគម្រោង កម្មវិធីកម្សាន្ត ប៉ុន្តែមិនទាន់បានអនុវត្តនៅឡើយទេដោយលោក Shuttleworth មានប្រសាសន៍ថា​ វាទំនងជាផ្តោតលើទូរស័ព្ទទំនើបដែលប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិ រពិសេស ជាងទូរស័ព្ទមានប្រព័ន្ធដំណើរការធម្មតាដែលក្រុមហ៊ុនបានគ្រោងសម្រាប់ទូរស័ព្ទ Ubuntu Edge។  

    កម្មវិធីកម្សាន្តនឹងធ្វើដំណើរការជាមួយប្រព័ន្ធប្រត្តបត្តិការ Android និងទូរស័ព្ទ Ubuntu ដែលអាចដើរតួនាទីជាកុំព្យូទ័រនៅពេលវាមានអាក្រង់ធំជាងនេះ។លោក Shuttleworth  បានពន្យល់ថាទូរស័ព្ទ Ubuntu គឺនៅតែជាជម្រើសដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ ដល់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ដដែល ។លោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាចំណាប់អារម្មណ៍ដែលមានពីការសន្ទនា ជាមួយនឹងអ្នកផលិតគឺធ្វើដើម្បីស្វែងរកប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android មួយផ្សេងទៀត និងនៅ ចុងក្រោយអ្នកប្រើប្រាស់គឺហាក់បីដូចជាមិនមាន​បញ្ហាទាក់ទៅនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ថ្មីនេះទេ ។

     ប្រភព: Teacheradar 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *