ទូរស័ព្ទ Galaxy Note 3 មានតម្លៃខុសគ្នាទៅតាមប្រទេស

     ទើបតែពេលថ្មីៗនេះសោះដែលទូរស័ព្ទ Galaxy Note 3 ត្រូវបានគេបង្ហាញ ។ ម៉្យាងទៀតវាមានពត៌មាន ជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធ ប៉ុន្តែវាគ្មាន ប្រភពណាមួយឲ្យច្បាស់លាស់នោះទេ ។ បន្ទាប់ពី  មានពត៌មានពី ការកំណត់កាលបរិច្ឆេទបង្ហាញក៏មានរូបភាពជាច្រើនបន្ថែមទៀតផងដែរ ដែលបន្តការបញ្ចេញ រូបភាពជាហូរហែរ ។ បើតាមប្រភព ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន បានឲ្យដឹងថារូបភាពនេះជារបស់ក្រុមហ៊ុន Sumsung បានប្រាប់ដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាទូរស័ព្ទ Galaxy Note 3 និងធ្វើការ បង្ហាញ ។វាមានលក្ខណះថ្មី ហើយពិសេសដោយសារតែ វាមានប៊ិចដ៏ស្រស់ស្អាតនៅអមជាមួយ បើប្រើធៀបទៅទូរស័ព្ទមុនៗ ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ បន្ទាប់ពីបានឃើញរូបភាពជាច្រើនជាមួយនឹងតម្លៃរបស់ទូរស័ព្ទ Galaxy Note ហាងទូរស័ព្  ទនៅប្រទេសរូស្ស៊ី បានបង្ហាញកាលចុងខែ កញ្ញាតម្លៃប្រហែល  900 ដុល្លារហើយតម្លៃ សម្រាប់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតអាចប្រហែល 700 ដុល្លារ​ ​​​​( តម្លៃដូចទូរស័ព្ទ Galaxy Note II ដែរ ) ។

    ប្រភព: kenh14.vn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *