ទូរស័ព្ទ iPhone 5C ជាចំណូលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចិន

    បើមើលទៅទូរស័ព្ទ iPhone 5C ជាទូរស័ព្ទដែលមិនមែនជាទូរស័ព្ទស្ថិតនៅលំដាប់​ខ្ពស់ប៉ុន្មានទេ ប៉ុន្តែវាបានគ្រប់ដណ្តប់លើទីផ្សារបានយ៉ាងលឿនជាទីបំផុត ដែលមិនគួរឲ្យជឿ ។ ដោយយោងតាមរបាយការរបស់ Wall Street Journal ដែលបាន ផ្សាយនៅពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថា ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទApple បានរៀបចំរួចជាស្រេច សម្រាប់ការបង្ហាញទូរស័ព្ទ iPhone 5C មួយនេះ ។ ក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទបានបង្ហាញថា ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចិនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើផ្នែកបញ្ជី ប្រភពទំនាក់ទំនងដែលមិន បង្ហាញឈ្មោះ ។ មួយវិញទៀត កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបានបញ្ចប់ សព្វគ្រប់ហើយ ប៉ុន្តែកាលបរិច្ឆទត្រឹមត្រូវ សម្រាប់ការបង្ហាញមិនទាន់បានដឹង ច្បាស់នៅឡើយទេ ។

     ប្រភព: Teachradar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *