ពត៌មានពីទូរស័ព្ទ Amazon បានកំណត់ថ្ងៃបង្ហាញ

     ជាមួយនឹងបច្ចេកទេសថ្មី ទូរស័ព្ទ Amazon ដែលមានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការពិសេសដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូននឹងធ្វើការបង្ហាញនៅពេលឆាប់ៗនេះ ។ យុទ្ធសាស្រ្តរបស់​ទូរស័ព្ទ Amazon គឺបានបង្ហាញថាវាជាទូរស័ព្ទដែលល្អ ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ ។​ទូរស័ព្ទ Amazon ជាទូរស័ព្ទស្មាតដែលបានភ្ចាប់ប្រព័ន្ធបណ្តាញតាមផ្ទះបាន​​ ដែលមានប្រើ ប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ Android និងមានវីដេអូ Amazon ផងដែរ ។ ដូចដែល​​ គេបានយកចិត្តទុកដាក់តាំងពីដើមមកដែលវាជាប្រភេទទូរស័ព្ទដែលមិន ទាន់មានដាក់លក់នៅឡើយទេ ។

    ប្រភព: Teachradar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *