ទូរស័ព្ទ Sony Xperia Z1 ថ្មីដែលមានអេក្រង់ទំហំ 2.3 អ៊ីង

     ទូរស័ព្ទ Sony Xperia Z1 មានភាពល្បីល្បាញដែលជាទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន Mini ដែលមានអេក្រង់ទំហំពិសេស មានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីបានស្រួល និងការបង្ហាញ រូបភាពបានច្បាស់ ។ ទូរស័ព្ទមួយនេះ បានបង្ហាញនៅសាល ETradeSupply ដែលជាទីប្រជុំរបស់ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនដែលប្រើប្រព័ន្ធ ប្រត្តិបត្តិការ Android មានអេក្រង់ទំហំ 4.3 អ៊ីង ។ មួយវិញទៀត ចំនុចដ៏ សំខាន់របស់វា គឺវាមានអេក្រង់ទំហំ គឺវាមានអេក្រង់ទំហំ  4.3 អ៊ីង និងមានកម្រិតបង្ហាញ 1280×720 ដែលការបង្ហាញរបស់វាមានលក្ខណ: ពិសេសគួរឲ្យចាប់ចិត្តផងដែរ ។

     ប្រភព: Teachradar  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *