កាន់តែពិសេស កាន់តែលក់ដាច់ពីទូរស័ព្ទ iPhone 5C

​​     សេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកាន់តែមានភាពពេញចិត្តលើការដាក់លក់របស់ទូរស័ព្ទ iPhone 5C ។ បើទោះបីជាពុំមានការពេញចិត្តនេះក៏ដោយ ប្រជាជនជាច្រើននៅតែពេញចិត្ត លើការបង្ហាញទូរស័ព្ទនេះជាខ្លាំងផងដែរ ប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយទូរស័ព្ទ iPhone 5 បានទេ ។ អ្នកស្រាវជ្រាវ លោក Gen បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននឹងលក់ទូរស័ព្ទ ស្មាតហ្វូន iPhone 5C បានចំនួនមួយលានគ្រឿងនៅក្នុងមួយថ្ងៃ យ៉ាងហោចណាស់វានឹងអាចលក់ដាច់ក្នុងបរិមាណពាក់កណ្តាលនៃការលក់ទូរស័ព្ទ iPhone 5 កាលពីឆ្នាំមុន ។ ភាពខុសប្លែក ដែលធំបំផុតនៃទូរស័ព្ទ ទាំងពីរគឺទូរស័ព្ទiPhone 5C និងទូរស័ព្ទ iPhone 5S ទូរស័ព្ទទាំងពីអាចធ្វើការបង្ហាញដោយអាចជំនួសកន្លែងរបស់ទូរស័ព្ទ iPhone5 បាន ជាមួយនឹងតម្លៃពិសេសដែលអតិថិជនអាចទទួលយកបាន ។

     ប្រភព: kenh14.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *