ប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ KitKat របស់ទូរស័ព្ទ Nexus 5

    ប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ KitKat ប្រហែលអាចក្លាយជាកម្មសិទ្ធរបស់អ្នកនៅខែតុលានេះហើយ ដែលAndroid 4.4 KitKatត្រូវបានគេដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងទូរស័ព្ទ Nexus 5 និងត្រូវបានគេបបង្ហាញនៅថ្ងៃទី 14ខែតុលានេះផងដែរ ។ ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Google បានអះអាងពីលក្ខណ:ប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ Android 4.4 ថានឹងត្រូវបានបង្ហាញៅខែតុលា​នេះផងដែរ ។ ប្រភពពត៌មានបានបន្តទៀតថា អ្នកបង្កើតប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ Android 4.4 KitKatក៏បានបង្ហាញពីគំនិតសំខាន់របស់វាផងដែរ ដែលវាជាបច្ចេកទេសថ្មីមានលក្ខណ: API ថ្មីផងដែរ ។ 

    ពត៌មាននេះ ប្រសិនបើពិតជាមានការបង្ហាញនៅពេលឆាប់មែន នោះអ្នកដែលបានបង្កើតវាឡើងប្រាកដជាមានមោទនភាពសម្រាប់ការដាក់បង្ហាញវាជាមិនខាន ជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ផងដែរ ។

ប្រភព: Teachradar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *