ការផ្លាស់ប្តូរថ្មីរបស់ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន

     នៅពេលដែលមានការបង្ហាញនៅឆ្នាំ2010 អំពីទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនដែលបាននាំមកនូវជាមួយជាមួយប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការមកបង្ហាញដែរផងនោះ ។ កំឡុងពេលដែលចាប់ផ្តើមមានទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន ជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្មីៗជាច្រើន ដែលក្នុងនោះរួមមានកម្មវិធីហ្គេមផងដែរនោះ ។

    ប្រធានក្រុមហ៊ុនបានបង្ហាញពីដំណើរការផ្លាស់ប្តូរ​របស់ទូរស័ព្ទ ស្មាតហ្វូនតាំងពីមានការបង្ហាញតំបូង រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ដែលឥលូវជាមុខជំនួញដ៏ធំ ដែលមិននឹកស្មានដល់ ។ គាត់បានបន្តទៀតថា រាល់ទូរស័ព្ទដែលបានបង្កើតថ្មីទាំងអស់ គឺវាត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ និងរចនាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរ ។

ប្រភព: Teachradar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *