អនាគតរបស់ទូរស័ព្ទ Nokia ចំណាយពេល 150ឆ្នាំ?

      ដូចដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថា បច្ចុប្បន្ននេះ ឧបករណ៍ និងសេវាកម្មនៅលើដៃក្រុមហ៊ុន Nokia ជាកម្មសិទ្ធផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន  Microsoft ។ មនុស្សជាច្រើន បានចាប់ផ្តើមការព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុន Nokia ដែលបានបាត់បង់ បច្ចេកវិទ្យាដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់ខ្លួនដែលជាពេលវេលាមួយដ៏អស្ចារ្យ ក្នុងការផ្ទេរ កម្មសិទ្ធិរបស់ ខ្លួនទៅផ្សេងទៀត ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យ៉ាងហោចណាស់ មានមនុស្សម្នាក់ ហាក់ដូចជាព្យាយាមរក្សាសុទិដ្ឋិនិយមលោក Risto Siilasmaa បានបង្ហាញថា នាយកប្រតិបត្តិ បណ្តោះអាសន្នរបស់ Nokia បានរកឃើញទិសដៅបន្ត និងការអភិវឌ្ឍថ្មី យ៉ាងហោចណាស់ 150 ឡើងឆ្នាំទៅ ។ និងដោយសារមូលដ្ឋាននៃអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបានផ្លាស់ប្តូរ លោកSiilasmaa  បានសារភាពថាក្រុមហ៊ុន Nokia មាន ភាពលំបាកខ្លាំងណាស់ នៅពេលដែលគ្មានឧបករណ៍ចល័ត និងសេវាកម្មជាច្រើនទៀតសម្រាប់ដំណើរការ ។ លោកបានបន្ថែមទៀតថានាពេលអនាគតរបស់ Nokia ជាបណ្តោះអាសន្ននឹងត្រូវពឹងផ្អែក យ៉ាងជិត ស្និតនៅលើដំណោះស្រាយនៃការរកឃើញថ្មីរបស់ Nokia និងបណ្តាញ (NSN) ដែលជាបច្ចេកវិទ្យា កម្រិតខ្ពស់។ ដូច្នោះហើយ NSN របស់ Nokia នឹងបន្តផ្តល់ជូននូវឧបករណ៍ និងដំណោះស្រាយ សម្រាប់ទំនាក់ទំនងរបស់ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់ ដែលអាចលើកកម្ពស់ការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍនៃបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ពេលអនាគត។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បច្ចេកវិទ្យានេះនឹងត្រូវបាន បង្កើតថ្មីតែទូរស័ព្ទនេះគឺមិនមាន ទៀតទេ វានឹងក្លាយជាអាថ៌កំបាំង។

    ប្រភព: Source: kenh14.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *