ទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ ហើយក៏មានគុណភាព

      ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola Co បានបើកដំណើរការអស់រយ:កាល 13ឆ្នាំមកហើយ ។​ ហើយជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមហ៊ុន Apple ក៏បានប្រើប្រាស់ឈ្មោះ Apple ដែលបានធ្វើឡើងដោយ លោក Steve Jobជាមួយនឹកការចំណាយអស់ 98.3 ពាន់លានដុល្លារ ។ ជាងនេះទៅទៀត ក្រុមហ៊ុននីមួយៗត្រូវស្វែងរកប្រជាប្រិយភាពឲ្យបានច្រើនតាមរយ:គុណភាពនៃផលិតផល របស់ខ្លួន ។​ image

ហើយមួយវិញទៀត ក៏មានចំនួនជិតដប់ផ្សេងទៀតដែលបានជាប់ឈ្មោះដូចជា IBM, Microsoft, GE, McDonald, Samsung, Intel និងToyota ជាដើម ។  សរុបរួមមក ក្រុមហ៊ុនដែលគេទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការមានចំនួនច្រើនជាង 100 ក្រុមហ៊ុន ក្នុងចំនោមបញ្ចីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលមានរហូតដល់ទៅ 1500 ពាន់លានក្រុមហ៊ុនដែលបានកើន ឡើងខុសពី ឆ្នាំមុនចំនួន 8.4%  ។ image

មួយវិញទៀត ក្រុមហ៊ុនដែលទំនើប និងមានការទទួលស្គាល់ច្រើននោះគឺ ក្រុមហ៊ុន Google និង​ Apple ដែលទទួលបានរហូតដល់ទៅ 34% ​ខណ:ពេលដែល Samsung មានសម្លេងរហូតដល់ទៅ 20% ចំណែកឯ Nokia មានលេខរាងរហូតដល់ទៅទី 57 ផងដែរ ។  ជាពិសេសចុងក្រោយក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបាននូវការគាំទ្រ និងប្រជាប្រិយ ភាពបំផុតនោះមានដូចជា Apple, Facebook, Prada, Google និង  Amazonជាដើម ។

image

ប្រភព: kenh14.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *