ព័ត៌មាន

ជម្រើសដ៏ល្អក្នុងចំណោមរាប់ពាន់ពីកាសស្តាប់ដែលមានគុណភាព

     ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដ៏ពិសេស ក្នុងការរចនា និងជ្រើសរើសយ៉ាងត្រឹមត្រូវជាមួយកាសស្តាប់ប្រភេទថ្មីទាន់សម័យ ស៊ីវីល័យ ជាមួយនឹងការពេញនិយម ។ អ្នកអាចធ្វើការជ្រើស រើសបានជាមួយ កាសស្តាប់ប្រភេទ NuForce ដែលមានគុណភាពសម្លេងល្អ ជាមួយនឹងកម្រិត NE-700 M ។ image

ម៉ូដែល​នេះ ត្រូវបានរចនាឡើងជាប្រភេទកាសដាក់ក្នុងរន្ធត្រចៀកមានការ ភ្ជាប់មកជាមួយ Remote Control ដែលមានតម្លៃថោកសមរបផងដែរ ។  ជាមួយគ្នានេះដែរមានកាសជាច្រើនប្រភេទផងដែរ ដែលមានគុណភាពល្អ និងកម្រិតសម្លេងច្បាស់បូកបញ្ចូល ទាំងដំណើរការល្អឥតទាក់ដែលមានដូចជា :     Sony ជាមួយនឹងការ ជ្រើសរើសថ្មីមួយទៀតពីកាសស្តាប់ Sony ដែលមានសម្លេងពិតដូចធម្មជាតិ កក់ក្តៅ បើទោះបីជាស្តាប់ដោយចំណាយរយ:ពេលយូរក៏គ្មានបញ្ហា ។

image

បន្ថែមជាមួយនឹងម៉ូដែល Sennheiser HD 203 បាននាំមកជាមួយនឹងការបំពងសម្លេងពិសេសជាមួយកម្រិតសម្លេងកាន់តែច្បាស់ និងពិរោះរណ្តំផងដែរ ។

image

ម៉ូដែល Logitech

image

ម៉ូដែល Genius

image

ម៉ូដែល Creative

image

ម៉ូដែល Gavio

image

ប្រភព: sohoa.vnexpress.net