រូបភាព Lumia រីករាយលើដងវិថី

  ជាមួយមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធ

image

កន្លែងការងារ

image

កន្លែងតាំងពិពរណ៍

image image

ការសប្បាយរីករាយដែលមិនអាចបំភ្លេចបាន

image

ភាពស្រស់សង្ហារ

image

ពិសេសជាងជាងថតអាជីព

image

ច្បាស់ បានទាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យ

image

ប្រភព: sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *