ខកចិត្តជាមួយការព្រីនម្រាមដៃរបស់ HTC

     ទោះជាយ៉ាងណា អ្នកវាយតំលៃបានម្តែងនូវការមិនពេញចិត្ត ជាមួយនឹងអ្វីដែល ក្រុមហ៊ុន HTC បានបង្ហាញ ។ទន្ទឹមនឹងនេះដែរបើតាមប្រភពពត៌មាន  Verge របស់ Vlad Savov បានបង្ហាញថា លើកដំបូងយើងត្រូវដោះសារ បន្ទាប់មកត្រូវត្រលប់ Monitor រួចលុបម្រាមដៃ របស់អ្នកនៅលើ ឧបករណ៏នេះ (ប្រព័ន្ធនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណស្នាមម្រាមដៃ របស់ក្រុមហ៊ុន HTC ស្នាមម្រាមដៃ គឺមាន 3 ចំនុចសំខាន់ផ្សេងគ្នា ) ។imageមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាត្រូវបានដាក់នៅក្នុងទីតាំងខុស ជាមួយនឹងការផ្លាស់ទីដៃ របស់ពួកគេជាញឹកញាប់ដើម្បីកំណត់ទីតាំង ។លើសពីនេះទៀតប្រព័ន្ធថ្មីនេះ របស់ក្រុមហ៊ុន HTC បានបង្ករភាពអាក់រអួល ជាមួយនឹងការលំបាកក្នុងការប្រើនិងកម្សាន្តជាមួយកម្ម វិធីផ្សេងៗផងដែរ ។ ជារួមមក ការបង្ហាញថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន HTC ពិតជាបានបង្កើតភាពស្មុគ ស្មាញ និងបណ្តាលឲ្យមាន ការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អតិថិជន ។ image

Source: sohoa.vnexpress.n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *