រូបភាពពិតៗពី ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android KitKat

     KitKat គឺជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការថ្មីរបស់ Google Android ដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាមួយ Nexus Phone ដែលបានដាក់លក់នៅក្នុងខែតុលានេះ ។

     ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពជាច្រើនសន្លឹករបស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android KitKat ដែលត្រូវបានចែករំលែកបន្តគ្នានៅលើបណ្តាញអ៊ីនអឺណែត  ជាពិសេសគឺនៅលើទូរស័ព្ទ Nexus  តែម្តង ។ សូមអ្នកពិនិត្យមើលរូបភាព Android KitKat 4.4 ខាងក្រោមនេះ​ ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *