ទាញយក version 8.1 របស់ Windows 8 version ដោយឥតគិតថ្លៃ

លោកអ្នកអាចរីករាយ ជាមួយការប្រើប្រើបានរហូត ទៅដល់ 27 ភាសា និង 200 ប្រទេសជាមួយនឹងកម្មវិធី Window Phone កាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី 18 ខែតុលា នេះតទៅ លោកអ្នកអាចទាញយកកម្មវិធី Window Phone​ ដែលបាន Up date ថ្មីជាមួយ version 8.1 ដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរ ។ imageWindows 8.1 មានប្រព័ន្ធដំណើរការល្អបំផុត និង អាចបង្ហាញជាប្រភេទ 3D ជាមួយនឹងការតភ្ជាប់ខ្សែរដើម្បីដំណើរការជាមួយ 3D printerផងដែរ ។ ហើយកាន់តែពិសេសកម្មវិធីរបស់វាមានលក្ខណៈ ពិសេសងាយស្រួលក្នុងការប្រើ ប្រាស់ ក៏ដូចជាដំណើរការ 3D ផ្សេងៗទៀតផងដែរ ។ សរុបរួមមក វាជាកម្មវិធី Windows 8 versionថ្មីដែល ឥលូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកប្រើប្រាស់បានហើយ ដោយឥតគិតថ្លៃទៀតផង ។

imageimage

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *