ក្រុមហ៊ុន Lenovo បានទិញ BlackBerry

ក្រុមហ៊ុន Lenovo គឺជាអ្នកបង្កើតទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនធំជាងគេទីបួន នៅលើពិភពលោកនោះគឺគ្រាន់តែ ស្ថិតនៅពីក្រោយ ក្រុមហ៊ុន Samsung ក្រុមហ៊ុន Apple និង LG ការទិញយក BlackBerry របស់ក្រុមហ៊ុន Lenovo អាចពង្រឹង ជំហររបស់ខ្លួននៅលើទីផ្សារពិភពលោកដើម្បីក្លាយជាម៉ាកដ៏ល្បីល្បាញនៅទូទាំងពិភពលោក និង ក្លាយទៅជាអ្នកផ្តល់សេវាដ៏ខ្លាំងក្លាសម្រាប់ បណ្តាញ។ imageទោះជាយ៉ាងណាការទិញយក លាក់ របស់ BlackBerry កំពុងជួបប្រទះនឹងការត្រួតពិនិត្យដ៏តឹងតែងនៃរដ្ឋា ភិបាលប្រទេសកាណាដា ។ បច្ចុប្បន្ននេះ របស់ Lenovo គឺជា សេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដើម្បី ទិញ ក្រុមហ៊ុន HTC ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ របស់ តៃវ៉ាន់។ នេះក៏នឹងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តក្នុងការជួយដល់ Lenovo មាន កាន់មានភពងាយស្រួល ក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងទីផ្សារ អន្តរជាតិ ដោយផ្អែកលើ អត្ថិភាពនៃ ម៉ាកយីហោ ក្រុមហ៊ុន HTC ហើយ បានតភ្ជាប់ យ៉ាងលឿនទៅកាន់បណ្តាញ នេះ នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិចនិងអឺរ៉ុប។

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *