ព័ត៌មាន

ការបង្ហាញរូបភាពគ្រប់ប្រភេទជាមួយ Masturbat

ប្រវត្តិសាស្រ្តរូបភាព Masturbation

 

 

 

2004: រូបភាពបានបង្ហាញជាអតិបរមា​ Selfie បានចាប់ផ្តើមបញ្ចូនរូបភាពនៅលើ Flicker

 

2006: MySpace បានក្លាយជាបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមដ៏ធំនៅក្នុងការបង្ហាញរូបភាព

 

2009: បន្ទាប់ពី MySpace គឺFacebook គឺជាបណ្តាញដែលពិសេសជាងគេបំផុតក្នងការចែកចាយរូបភាពimage

 

2010: Apple iPhone 4S បានបញ្ចេញកាមេរ៉ាមុខជាមួយនឹងចលនាពិសេស

 

2011: Instagram បានបង្ហាញខ្លួន កាន់តែបង្កើនឥទ្ធិពលអស្ចារ្យក្នុងការថតយករូបភាព

 

2013: Selfie ត្រូវបានចុះនៅក្នុងវចនានុក្រម Oxford

imageimage

imageimage

imageimage

image

 

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net