កាមេរ៉ាទូរស័ព្ទទំហំប៉ុន្មានចុចបានសាកសម?

 

ការប្រៀបធៀបកម្រិតបង្ហាញ :

កម្រិតនៃការបង្ហាញ  

iPhone 5

1,136 x 640 pixels

0.7 megapixel

Full HD

1,920 x 1,080 pixels

2 megapixel

iPad Retina

2,048 x 1,536 pixels

3 megapixel

4K TV

3,840 x 2,160 pixels

8 megapixel

ទំហំធម្មតា  

7×5 (300 ppi)

2,100 x 1,500 pixels

3 megapixel

A4 (300 ppi)

3,508 x 2,480 pixels

9 megapixel

A3 (300 ppi)

4,960 x 3,508 pixels

18 megapixels

A2 (300 ppi)

4.9603 x 7016 pixels

35 megapixels

កម្រិតបង្ហាញកាមេរ៉ារបស់ទូរស័ព្ទ

HTC One

2,688 x 1,520 pixels

4 megapixel

Apple iPhone 5, 5C, 5S

3,264 x 2,448 pixels

8 megapixel

Samsung Galaxy S4

4,128 x 3,096 pixels

13 Megapixel

Nokia Lumia 1020

7,136 x 5,360 pixels

38 Megapixel

ដូចដែលតារាងខាងលើបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់កាមេរ៉ារបស់ទូរស័ព្ទនីមួយៗខាងលើនេះ  បញ្ចាក់ឲ្យឃើញថា​កម្រិតបង្ហាញបានផ្លាស់ប្តូរគ្មានទីបញ្ចប់ ។ ប៉ុន្តែបើអ្នកធ្វើការពីនិត្យឲ្យបានជាក់លាក់ជាមួយនឹងរូបភាពដែលបានថតវិញនោះ អ្នកនឹងបានដឹងថាទំហំពិសេសរបស់ Sensor  និង Lens ទើបបានជាកត្តាចំបាច់បំផុតដែលមានតួនាទីជំនួយ នៅពេលថតរូប ។ សរុបឲ្យខ្លីមក កម្រិតបង្ហាញធំប៉ុន្មានភិចសែលក៏មិនប្រាកដថា វាអាចជួយក្នុងឲ្យអ្នកអាចថតរូបបានល្អនោះទេ ។

image

image

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *