រូបភាពផលិតផលដ៏ឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ 2013របស់ Taiwan

image

Flash ដែលងាយស្រួលប្រើប្រាស់ ជាមួយនឹងគុណភាពផ្តាច់មុខ

image

ប្រើប្រាស់កាន់តែរហ័សទាន់ចិត្ត

image

ទំហំតូចងាយស្រួលប្រើប្រាស់

image

Mouse ឥតខ្សែរដែលជួយជំរុញការងារកុំព្យូទ័របានល្អបំផុត

image

កាន់តែពិសេស អ្នកអាចប្រើវាជាមួយទូរស័ព្ទបាន

image

ឧបករណ៍បញ្ចាដែលមានលក្ខណៈរហ័សរហួន ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងគុណភាពនាំមុខ

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *