ការផ្លាស់ប្តូរពិសេសពីកម្មវិធី Window Phone

ក្រៅពីកម្មវិធី Cam Pro ឥលូវនេះប៉ារ៉ាម៉ែតម៉ូដែល Nokia Lumia អាចបត់បែនបានតាម ចិត្តជាមួយនឹងកម្មវិធី   Window Phone ដែលមានសមត្ថភាពពិសេសនៅក្នុងការកែប្រែរូបភាព ។

យ៉ាងណាមិញកម្មវិធីកែប្រែរូបភាពទាំងនោះ គឺប្រើប្រាស់ជាមួយ Lumogram មានហ្វីលចំនួន 47 ឥទ្ធិពលពន្លឺ 72 និងរូបភាពបង្ហាញពីផ្ទៃខាងមុខចំនួន 49 ។ imageពិតជាពិសេសមែន រូបភាពដែលមានការកែប្រែរួចអ្នកអាចចែករំលែកតាមបណ្តាញ Facebook Twitter និង Tumblr ផងដែរ ។

imageimage

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *