អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Apple លើកកំពស់ Apple Air

ជាមួយនឹងការល្បីល្បាញរបស់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយ Apple Air ។ ដូច្នេះ ហើយ​ផលិតផលថ្មីនេះនឹងនាំមកនូវដំណើរការល្អ​ និងទទួលបានការគាំទ្រខ្ពស់ ។ ឧទាហរណ៍​ កាលពីឆ្នាំមុនលោកSteve Wozniak ក៏បានយកចិត្តទុកដាក់រហូតដល់ទទួលបានជោគជ័យពីRT Microsoft Surface tabletimageទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រឹងប្រែងនេះមិនអត់ប្រយោជន៍ទេ ទីបំផុតគាត់ក៏ទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់បំផុតពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ ។ ដូចគ្នានេះដែរ ការលើកកំពស់ផលិតផល Apple Air គឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយលោកSteve Wozniak ហើយគាត់ប្រាកដជាទទួលបានជោគជ័យជាមួយការច្នៃប្រឌិតថ្មីនេះ ។

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *