ព័ត៌មាន

PHONECITY MAGAZIN ISSUE FOR 30/04 2013

– SAMSUNG GALAXY S4 រចនាបែបទាន់សម័យ

– LG Optimus G Pro ជាប់ចិត្តជាមួយនឹងផលិតផលសេរ៊ីថ្មី

– iVoice Translator ប៉ិនប្រសប់ខាងផ្នែកបកប្រែភាសារ

– វិធីសម្រាប់ជួសជុលការបាត់បង់ Hotspot

– កម្មវិធីសំខាន់ៗសម្រាប់ Window Phone ដែលគួរមាន