ព័ត៌មាន

Samsung Galaxy S5 នឹងត្រលប់មកវិញជាមួយនឹងChip 64-bit

ដំបូងឡើយក្រុមហ៊ុន Samsung បានធ្វើការយ៉ាងសកម្មជាមួយCPU 64-bit សម្រាប់នាឡិការដៃរបស់ខ្លួន ហើយជាពិសេសជាមួយម៉ូដែលSamsung Galaxy S5 ។ ក្រោយមកទៀតក្រុមហ៊ុនបានប្រាប់ដល់អតិថិជនថាមិនទាន់ មាន Chip ថ្មីសម្រាប់ម៉ូដែលថ្មីនៅឡើយ ។ imageប៉ុន្តែឥលូវ បានមកដល់ហើយ ដោយយោងតាមប្រភពពត៌មាន GforGames បានឲ្យដឹងថា  ក្រុមហ៊ុន Samsung បានដាក់ដំណើរការ Chip 64-bit ហើយក៏បានត្រៀមការបង្ហាញហើយ​​ ។

ប្រភពៈ Techradar