ព័ត៌មាន

ក្រុមហ៊ុន Apple លេចពត៌មានប្រជែង Chip 64-bit

តាមរយៈក្រុមហ៊ុន​ Apple ម៉ូដែលថ្មី A7 នឹងមានដំណើការល្អបំផុតជាមួយនឹងអង្គចងចាំទហំ 4GB RAM និងមាន Chip 64-bit

រីឯក្រុមហ៊ុន PC ទេដែលបានចំណាយរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីដំណើរការChip 64-bit ជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ខ្លួនដូចក្រុមហ៊ុន Apple ដែរ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Apple មានដំណើរការលឿនជាងដោយគេបានស្រាវ ជ្រាវដោយខ្លួនឯង និងដាក់ដំណើការដោយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានរកឃើញ ។

image

កាន់តែគួឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៀតក្រុមហ៊ុន Microsoft ជាអ្នកសង្កេត ការណ៍មិនបាននិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹង  Chip 64-bit សោះបើទោះបីជា ក្រុមហ៊ុននេះមានបទពិសោធន៍ជាមួយChip 64-bit  ក៏ដោយ ។ ផលិតផលថ្មីរបស់ Google គឺ Pro ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹង អង្គចងចាំ 8GB  RAM  ប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចប្រៀបជាមួយ  64-bit Chip 64-bit  បាន ។​

សរុបជារួមមក ក្រុមហ៊ុន Apple ជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេជាមួយនឹង chip 64-bit ARMv8 ។ គួរកត់សំគាល់ដែរថា ឆ្នាំក្រោយមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដូចជា ក្រុមហ៊ុន Samsung ក្រុមហ៊ុន LGក្រុមហ៊ុន Sony នឹងមាន32-bit ARMv7 ឲ្យដំណើការជាមួយផលិតផលរបស់ខ្លួនផងដែរ ។

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.ne