ការផ្តល់ជូនពីVinaPhone Avio Sen

កាន់តែពិសេស ឥលូវនេះអតិថិជនគ្រាន់តែទិញស្មាតហ្វូន  VinaPhone Avio Sen នោះអ្នកនឹងទទួលបានកញ្ចប់តកាភ្ជាប់បណ្តាញ 3G ពិសេសដែលអាចប្រើប្រាស់បាន24 ម៉ោង ។បន្ថែមលើសពីនេះទៅទៀត ស៊ីមកាតស្មាតហ្វូនចំនួន 10 ស៊ីមដំបូងដែលបានដាក់ឲ្យដំណើការជាមួយ VinaPhone Sen នោះបានទទួលប្រាក់បន្ថែមផងដែរimage លើសពីនេះទៅទៀត អ្នកដែលបានដំណើរការស្មាតហ្វូន កាលពីខែមករា ស៊ីមរបស់ពួកគេក៏ទទួលបានការបន្ថែមជូនទឹកប្រាក់ចំនូន  40,000 VND ក្នុងមួយខែផងដែរ ។  រីឯការភ្ជាប់បណ្តាញ3G នោះអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ទទួលបានបន្ថែម 1GB ជារៀងរាល់ខែ អាចប្រើបានគ្រប់ 24  ម៉ោង ។  

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.ne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *