សេចក្តីជូនដំណឹង

 

        ក្រុមហ៊ុនទស្សនាវដ្ដី ទីក្រុងទូរស័ព្ទ និង ទីក្រុងពត៌មានវិទ្យា មានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ផ្នែកលក់ និង ទីផ្សារដោយឥតគិតថ្លៃ ។ ក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សា សិស្សានុសិស្សនឹងទទួលបាន  Recommendation ពីក្រុមហ៊ុន ហើយនឹងអាចមាន ឳកាសក្លាយជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន​ទៀតផង។

 

        បើមានចំណាប់អារមណ៍ សូមអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន​ទស្សាវដ្តីទីក្រុងពត៌មានវិទ្យា និង ទីក្រុងទូរស័ព្ទ ដែលមានអាស័យដ្ឋាន ផ្ទះលេខ 8AEO  ផ្លូវ 156 ខ័ណ្ឌ 7 មករា , ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ​: 010 555 199

E-mail : roseth@itcity.com.kh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *