តារាងពណ៌នាពីស្មាតហ្វូន

នេះជាតារាងប្រកួតប្រជែងពិសេសដែលមានឈ្មោះស្មាតហ្វូនល្បីៗព្រមទាំងលក្ខណៈពិសេសៗរៀងគ្នាៈ

 

 

Nexus 5

iPhone 5S

Galaxy S4

HTC
One

Xperia
Z1

LG
G2

Nexus 4

               

Screen

4.95
inch

4
inch

5
inch

4.7
inch

5
inch

5.2
inch

4.7
inch

Resolution

Full HD 1920 x 1080
pixel

Retina 1136 x 640
pixel

Full HD 1,920 x 1,080 pixels

Full HD 1920 x 1080
pixel

Full HD 1920 x 1080
pixel

Full HD 1920 x 1080
pixel

HD
1,280 x 768
pixel

Chip handling

4 of Snap-
Dragon 800 2.26 GHz

2 A7 Apple&#039s 64-bit

8 Octa&#039s Exynos 1.6 GHz

4 of Snap-
Dragon 600 2.26 GHz

4 of Snap-
Dragon 800 1.7 GHz

4 of Snap-
Dragon 800 2.26 GHz

4 of Snap-
dragon S4 Pro 1.5 GHz

RAM

2 GB

1 GB

2 GB

2 GB

2 GB

2 GB

2 GB

Memory

16/32 GB

16/32/64 GB

64 GB

16/32 GB

16 GB

32 GB

8/16 GB

Memory card slot

Not

Not

There

There
(Depending on version)

There

There
(Depending on version)

Not

Camera

8 MP / 1.3 MP

8 MP / 1.2 MP

13 MP / 2 MP

4 MP / 2.1 MP

20.7 MP / 2 MP

13 MP / 2.1 MP

8 MP / 1.3MP

Cell

2300 mAh

1,560 mAh

2600 mAh

2300 mAh

3000 mAh

3000 mAh

2,100 mAh

Network connectivity

4G LTE

4G LTE

4G LTE

4G LTE

4G LTE

4G LTE

3G

NFC

There

Not

There

There

There

There

There

Size

137.9 x 69.2 x 8.6 mm

123.8 x 58.6 x 7.6 mm

136.6 x 69.8 x 7.9 mm

137.4 x 68.2 x 9.3 mm

144 x 74 x 8.5 mm

138.5 x 70.9 x 8.9 mm

133.9 x 68.7 x 9.1 mm

Weight

130 grams

112
gram

130
gram

143 grams

170 grams

143 grams

139 grams

Price

7.4 million

17 million

14.5 million

12.8 million

17 million

14.5 million

 

Source: sohoa.vnexpress.ne

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *