មានអ្វីប្លែកជាមួយ Android 4.4 KitKat

Android 4.4 KitKat នឹងដាក់ដំណើការជាមួយស្មាតហ្វូន Nexus 5ជាមួយនឹងឧបករណ៍ជាច្រើនទៀត និង tabletsផ្សេងៗទៀតដូចជា Nexus 4, Nexus 7, Nexus 7, 2013, or Nexus 10 ដោយត្រូវចំណាយពេលដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ ។

 

 

image

 

 

បន្ថែមប្រភេទស្មាតហ្វូន Samsung Galaxy S4 និង HTC Google Edition ក៏បានដាក់ដំណើរការជាមួយប្រព័ន្ថដំណើរការ Android KitKat ។ ទោះបីជាយ៉ាង នេះក្តីមានម៉ូដែលពីរប្រភេទ Nexus Galaxy Nexusនិង Nexus S មិនទាន់បានផ្លាស់ប្តូរនៅឡើយទេ ។

imageimageimage

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.ne

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *