អគ្គនាយកក្រុម Apple ចូលនិវត្តន៍


បន្ទាប់ពីធ្វើការបានរយៈពេល 23 ឆ្នាំ លោកLamiraux Henri អ្នករចនាប្រព័ន្ធដំណើរ iOS របស់ក្រុហ៊ុន Apple បានសម្រេចចិត្តចូលនិវត្តន៍បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់គម្រោងរចនា ប្រព័ន្ធប្រត្តិការ  iOS 7 ។   ពត៌មាននេះត្រូវបានចុះផ្សាយ កាលពីថ្ងៃទី 03 ខែជាផ្លូវការនៅពេលដែលប្រព័ន្ធដំណើរការ the iOS 7.0.3 បានរចនាចប់សព្វគ្រប់ ។ 

 

image

ដោយយោងតាមប្រភពពត៌មាន 9to5Mac លោក  Lamiraux បានបន្តនៅក្រុមហ៊ុនចំនួនពីរសប្តាហ៍ទម្រាំតែប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិ iOS 7.0.3

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.ne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *