ព័ត៌មាន

Nokiaផលិតផលប្រាំមុខថ្មីៗសម្រាប់ចុងឆ្នាំ

 

បើយោងតាមពត៌មានរបស់ @ Evleaks ដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើ Twitter បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Nokia នឹងបង្ហាញម៉ូដែល Goldfinger, Moneypenney, Nor mandy, Phantom and Spinel ។ ជាកាពិតណាស់ ឈ្មោះដែលម៉ូដែលដែលគួរឲ្យចាប់​អារម្មណ៍ជាងគេនោះគឺម៉ូដែល Moneypenney ម៉ូដែល  Bond Girls និងម៉ូដែល​Goldfinger ដែលមានពណ៌មាស ។

 

image

 

កាន់តែពិសេជាមួយនឹងម៉ូដែលទាំងអស់នោះសុទ្ធតែបានដាក់ដំណើរការកម្មវិធី   Windows Phone ដែលមានសម្បកអាលុយមីញ៉ូមផងដែរ ។

ប្រភពៈ  sohoa.vnexpress.net