ប្រៀបធៀបតារាងតំលៃ iPhone 5S និង 5C

ជាមួយនឹងម៉ូដែលស្មាតហ្វូនពីប្រភេទ iPhone 5S និង 5C គឺត្រូវបានដាក់លក់ជាផ្លូវការនៅប្រទេសវៀតណាមនៅសាល FPT Retail ។ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី មិនទាន់មានពត៌មានច្បាស់ការណាមួយបានបញ្ចាក់ ពីកាលពីបរិច្ឆេទនៅឡើយទេ ។ ប៉ុន្តែ ដោយយោងតាមពត៌មានផ្សេង ទៀតបាន ឲ្យដឹងថា ម៉ូដែល iPhone 5S និងម៉ូដែល 5C នៅសាល FPT នឹងត្រូវបាន ដាក់លក់ក្នុងតម្លៃមួយក្នុងអត្រាតម្លៃខ្ពស់ ។ ខាងក្រោមនេះគឺតារាងជាតម្លៃដែលបានប្រៀបធៀបរវាងម៉ូដែល iPhone 5S និង 5C:

iPhone 5S

Viettel (locked)

Viettel

(International)

Vinaphone

(Prepaid)

Vinaphone

(Postpaid)

FPT

(International)

Notebook

16 GB (black, white)

15.8

16.5

16.5

16.2

17.6

16.5

16 GB (Gold)

15.8

16.5

16.5

16.2

18.6

18th

32 GB (black, white)

18.2

18.9

18.8

18.5

19.9

19.7

32 GB (Gold)

18.2

18.9

18.8

18.5

19.9

21.8

64 GB (black, white)

20.6

21.3

21.2

20.8

22.3

21.3

64 GB (Gold)

20.6

21.3

21.2

20.8

22.3

23.9

iPhone 5C

Viettel
(Locked)

Viettel
(International)

Vinaphone
(Prepaid)

Vinaphone
(Postpaid)

FPT
(International)

Notebook

16 GB

13.4

13.7

13.4

12.8

14

11.8

32 GB

15.8

16.1

15.8

15.1

16th

14.2

 

 

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *