ព័ត៌មាន

Galaxy Note II នឹងupgade ថ្មី

ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូថ្មីរបស់ Note II នឹងបានបង្កើនសមត្ថភាពពិសេសដែលអាចប្រណាំងប្រជែងជាមួយ Galaxy Gear បាន ។

ដោយយោងតាមវ៉ិបសាយ Sam Mobile ក្រុមហ៊ុន Samsung បានបំពាក់ប្រព័ន្ធប្រត្តិកា Android  4.3 លើស្មាតហ្វូន Galaxy Note II  ហើយអ្នកប្រើប្រាស់អាចដំឡើងប្រព័ន្ធដំណើរការថ្មីៗទៀតផង ។

 

 

image

គួរសម្គាល់ដែរថានៅពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន Samsung មិនទាន់បានបង្ហាញ ពត៌មានច្បាស់ការណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិកា Android 4.3 នេះទេ ។  ដូចគ្នានេះដែរ ស្មាតហ្វូនថ្មីដែលបំពាក់ជាមួយប្រព័ន្ធដំណើរកា Android 4.3 ROM  ក៏មិនទាន់បានបង្ហាញកាលបរិច្ឆេទចេញលក់ដែរ ។

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net