ព័ត៌មាន

សុំមើលរាង iPad Miniបន្តិច

 

ម៉ូដែលចុងក្រោយបំផុតគឺiPad Mini ដែលមានមេម៉ូរ៉ីក្នុងម៉ាស៊ីនរហូតទៅដល់ 16 GB មានភ្ជាប់ Wi-Fi ដែលទើបតែនាំចូលពីហុងកុង ។  ឥលូវនេះ អ្នកអាចរកទិញបាននៅបាននៅប្រទេសណាមហើយ ក្រោមជារូបភាពរបស់iPad Mini :

 

 

image

imageimageimageimageimage

 

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net