រូបភាពផលិតដែលឈានមុខកាលពីឆ្នាំមុន

 

 

មានផលិតផលជាច្រើនដែលមានភាពល្បីល្បាញ គួរឲ្យកត់សម្គាល់ ។ ខាងក្រោមគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញពីផលិតផលឈានមុខៈ

 

iPad Air

 

image

 

 

Samsung Galaxy Note 10.1

image
 

 

 

iPad Mini Retina

 

image

 

Nokia Lumia 2520

 

image

 

 

Nexus 7 3G 2013

 

image

 

Microsoft Surface Pro 2

 
image

LG G Pad 8.3

 

image

 

 

 

ប្រភព៖ sohoa.vnexpress.net

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *