ព័ត៌មាន

Motorola ទើប upgrade ថ្មី

មានអង្គដំណើរការជាច្រើនក្នុងបញ្ចីដែលទូរស័ព្ទបានដាក់ដំណើរការ Android 4.4 Ultra Verizon និងរួមមានៈ Droid, Droid Maxx, Droid Mini, Droid Razr HD, Droid Razr និង Droid Razr Maxx HD M. ។ ហើយនៅពេលថ្មីៗនេះដែរ  Motorola បានប្រកាសជា ផ្លូវការពីប្រព័ន្ធដំណើរការថ្មីរបស់ខ្លួន ។

image

 អង្គដំណើរការ KitKat គឺជាអង្គដំណើរការក្រោយគេបង្អស់ក្នងចំណោមអង្គដំណើរការ Android ថ្មីៗ ។ ហេតុដូច្នេះហើយ Motorola ក៏បានរូតរៈបំពាក់ជាមួយនឹងអង្គដំណើរការAndroid 4.4 KitKat ដែរ ។

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net