ព័ត៌មាន

រំលឹកពីស្មាតហ្វូនលំដាប់កំពូលឆ្នាំ២០១៣

បន្ទាប់ពីរោងចក្រនានាបាបញ្ចេញផលិតផលស្មាតហ្វូនរបស់ខ្លួនហើយក្រោយមកក៏មានការប្រកួតប្រជែងពីគុណភាព ហើយក្រោយមកទៀតក៏មានការប្រកួតប្រជែង ពីតម្លៃស្មាតហ្វូនផងដែរ ។   ហើយនៅពេលថ្មីៗនេះដែរ ប្រភេទស្មាតហ្វូនជាច្រើនបានឈានមុខជាងគេនៅលើទីផ្សារ ។

 

ខាងក្រោមគឺជារូបភាពស្មាតហ្វូនដែលនាំមុខគេៈ

 

image

Sony Xperia Z Ultra

Description: IMG-2775-JPG-7461-1385019683.jpgimage

HTC One

image

iPhone 5S

image

Sony Xperia Z1

imageDescription: Fullscreen-capture-11212013-23-1118-6538

BlackBerry Q10

 

Tuan Anh

Source: sohoa.vnexpress.net

រភពៈsohoa.vnexpress.net