ព័ត៌មាន

ក្រុមហ៊ុន Samsung សងជំងឺចិត្ត$ 290 ឲ្យអ្នកណា?

 

 

image

ទឹកប្រាក់មួយចំនួនដែលក្រុមហ៊ុន Samsung ត្រូវបានបង់គឺបណ្តាលមកពីបទល្មើស បំពានលើក្រុមហ៊ុន Appleដែលបានកាត់ក្តីនាពេលថ្មីៗនេះឯង ។

ដោយយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាតុលាកា Northern California District Court

 

 

 

កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Samsung ត្រួវបង់ថ្លៃសងជំងឺចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុន Apple សរុបជាទឹកប្រាក់ 290 456 793 លានដុល្លារពីបទលួចថតចំលងឯកសារ សម្ងាត់របស់ក្រុមហ៊ុន  Apple

image

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.ne