ព័ត៌មាន

PHONECITY MAGAZINE ISSUE 152 FOR JUNE 2013

PHONECITY MAGAZINE ISSUE 152 FOR JUNE 2013 FREE DOWNLOAD

– វិធីជួសជុលបញ្ហាពន្លឺដោយស្វ័យប្រវត្តិលើទូរស័ព្ទ iPhone

– Nokia Lumia 520 សម្រាប់សម័យកាលដែលទាន់សម័យ

– Galaxy Mega 6.3 បង្ហាញនូវភាពស្រស់សង្ហារ

– កម្មវិធីអាកាសធាតុល្អបំផុតសម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និង Android

image