ព័ត៌មាន

PHONECITY MAGAZINE ISSUE 154 FOR AUGUST 2013

PHONECITY MAGAZINE ISSUE 154 FOR AUGUST 2013 FREE DOWNLOAD

– កម្មវិធី Android សម្រាប់ការរចនាជាង ៣០

– គ្រប់គ្រងទិន្នន័យក្នុងទូរស័ព្ទ iPhone ជាមួយ CopyTrans Contacts

– កត់ត្រាការហៅទូរស័ព្ទជាមួយ Record Call

– Galaxy Tab 3.8.0

– Sony Xperia Z Ultra

– Nokia Lumia 1020

imageS